منشور اخلاقی

منشور اخلاقی باشگاه مترجمان


در دنیای کنونی تجارت با وجود رقابت تنگاتنگ بنگاه های اقتصادی برای بقا، مؤسسه ای پایدار و پیروز خواهد بود که رعایت اخلاق کسب و کار را در سرلوحه اهداف خویش قرار دهد. باشگاه مترجمان به عنوان یک مرکز ارائه دهنده خدمات پژوهشی، بازرگانی و اجتماعی متعهد به رعایت اخلاق حرفه ای در تعاملات کاری خود است که سرفصل های آن بصورت زیر می باشد:
در برخورد با کارفرمایان
1- کیفیت و دقت
2- کیفیت و دقت
3- مسئولیت پذیری و پاسخگویی
4- احترام به حقوق مالکیت معنوی
5- ایمان به ارزش زمان
6- صداقت در بیان نظرات تخصصی
7- رعایت آداب در تعامل با مخاطبین

در برخورد با تیم مترجمین و همکاران:
1- احترام و ارزش به خدمات مترجمین و همکاران.
2- رعایت آداب در برخورد با تیم فرهیخته مترجمین و همکاران.
3- رعایت اصل مناصفه در پرداخت حق الزحمه مترجمین و همکاران.
4- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در خصوص درخواست های مترجمین و همکاران.
5- اطلاع رسانی سریع و شفاف.
6- هر همکار عضوی از "خانواده" باشگاه مترجمان است و برای مترجمین برتر بسته های تشویقی در نظر گرفته خواهد شد: طبق نظرسنجی های اخذشده از کارفرمایان و نظرات واحد کنترل کیفی، هر 6 ماه یکبار مترجم نمونه مشخص شده و پاداشی مالی دریافت خواهد کرد.
7- مترجمین جدیدی که بنابر اظهار خودشان یا نظر تیم ناظر نیازمند ارتقای سطح کیفی هستند، توسط مترجمین پیشکسوت آموزش و کمک داده می شوند.

اجازه دهید کار شما بدرخشد!

تنها چند کلیک با خدمات حرفه ای باشگاه مترجمان فاصله دارید.
ابتدا سفارش شما به صورت رایگان قیمت گذاری شده و با تایید شما به مترجم یا ویراستار هم رشته ارسال می گردد،
سپس در زمان مقرر، فایل تایپ شده پروژه خود را تحویل می گیرید.