ساختار سازمانی

دکتر حمید رضا دولت آبادی

دکتری در زبانشناسی کاربردی با گرایش منظور شناسی و تحلیل گفتمان ، استادیار دانشگاه دولتی اراک

سمت: ناظر علمی

رزومه و صفحه اختصاصی

دکتر عارفه سادات خوش نیت

دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه دولتی اراک

سمت: مدیر مسئول و مترجم رسمی (شماره پروانه : 894 ):
صفحه اختصاصی در کانون مترجمان رسمی کشور

رزومه

دکتر لیلی جرفی

دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه دولتی اراک

سمت: مدیر امور اجرایی و مترجم

رزومه

دکتر راحله میر

دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی

سمت: کنترل کیفی و مترجم

رزومه

اجازه دهید کار شما بدرخشد!

تنها چند کلیک با خدمات حرفه ای باشگاه مترجمان فاصله دارید.
ابتدا سفارش شما به صورت رایگان قیمت گذاری شده و با تایید شما به مترجم یا ویراستار هم رشته ارسال می گردد،
سپس در زمان مقرر، فایل تایپ شده پروژه خود را تحویل می گیرید.